Author Archives: admin

  • There is no excerpt because this is a protected post.

  • Bạn đang muốn chèn cờ và tên nước vào trường điện thoại của contact 7 giống như hình dưới. Vui lòng copy đoạn code sau vào file function: function chen_css_js_phone_country() { wp_enqueue_style( ‘nb-intlTelInput-style’, ‘https://abweb.vn/wp-content/themes/flatsome-child/tools/contact7-flag/flag.css’ ); wp_enqueue_script( ‘nb-intlTelInput-script’,’https://abweb.vn/wp-content/themes/flatsome-child/tools/contact7-flag/flag.js’, array( ‘jquery’ ) ); } add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘chen_css_js_phone_country’ ); function custom_js_phone_country(){ ?> <script>(function($) { $(function() { $(“.wpcf7-tel”).intlTelInput({ autoPlaceholder:

  •   Code tạo đường dẫn wordpress. Sử dụng chỉ cần gọi hàm: duong_dan() Create breacum     function duong_dan() { if ( is_front_page() ) { return; } global $post; $custom_taxonomy = ”; $defaults = array( ‘seperator’ => ‘&#187;’, ‘id’ => ‘duong-dan’, ‘classes’ => ‘duong-dan’, ‘trangchu’ => esc_html__( ‘Home’, ” ) ); $sep = ‘<li class=”seperator”>’.

  • Trong chi tiết sản phẩm của giao diện flatsome có field nhập link video. Bạn muốn hiện field này theo vị trí mong muốn. Code dưới đây sẽ giúp bạn tạo shortcode cho nó. Bạn có thể dùng shortcode này để hiện ở bất kỳ vị trí nào trong trang chi tiết sản phẩm của

  • Bạn có nhiều biến thể nhưng muốn thu gọn để tăng trải nghiệm cho người dùng. English: You have many variations but want to condense them to enhance the user experience Hãy chép đoạn code dưới đây vào file function nhé: English: Please copy the following code into the function file function thugon_xem_them_bien_the(){ ?> <script>

  • Lấy bài viết liên quan theo tag, nếu bài viết không có tag thì lấy bài liên qian theo danh mục: <?php $post_tags = get_the_tags(); if ($post_tags) { echo ‘<section class=”section-baiviet section-event”> <div class=”container”> <h3 class=”text-center sub-headline”><span class=”text”>Tin liên quan</span></h3>’; $tag_ids = array(); foreach ($post_tags as $individual_tag) { array_push($tag_ids, $individual_tag->term_id); } $my_query = new WP_Query(array(

  • Bạn đang khổ sở tìm cách sử lý dạng link trùng nhau nhưng khác nhau kiểu  ví dụ: ha-noi/nguyen-lan , da-nang/nguyen-lan, ho-chi-minh/nguyen-lan. Như vậy nguyen-lan nằm ở ha-noi, da-nang, ho-chi-minh. Nếu bạn tạo link như vậy thì thường sẽ báo lỗi 404 ở 2 link con lại. Vì thế đoạn code thần thánh này sẽ

Bài viết mới nhất
admin05/05/2024 133
admin05/05/2024 85
admin30/04/2024 126
admin26/03/2024 201
admin09/03/2024 569
admin20/02/2024 267
admin19/02/2024 657
admin18/02/2024 570
Chia sẻ mới nhất
admin09/03/2024 569
admin20/02/2024 267
admin19/02/2024 657
admin18/02/2024 570
admin01/02/2024 333
admin31/01/2024 275
admin21/01/2024 278
admin21/01/2024 333
admin18/01/2024 330
admin16/01/2024 270