Code gợi ý các bài viết tương tự khi viết bài mới wordpress

admin16/01/2024 76

Khi bạn viết bài mới wordpress, với số lượng bài viết nhiều có thể Bạn không biết được đã viết bài viết tương tự trước đó hay không? Đoạn code sau sẽ giúp bạn gợi ý ra các bài viết tương tự giống tiêu đề bạn nhập.

function js_check_bai_viet_tuong_tu_inline() {
if (get_current_screen()->base === 'post' && get_current_screen()->post_type === 'post') {
wp_enqueue_script('jquery-ui-autocomplete');
wp_enqueue_style('jquery-ui-autocomplete');
wp_localize_script('jquery', 'check_bai_tuong_tu_act', array('ajaxurl' => admin_url('admin-ajax.php'), 'nonce' => wp_create_nonce('autocomplete-nonce')));
wp_add_inline_script('jquery', '
jQuery(document).ready(function($) {
$("#title").autocomplete({
source: function(request, response) {
$.ajax({
url: check_bai_tuong_tu_act.ajaxurl,
dataType: "json",
data: {
action: "autocomplete",
term: request.term,
nonce: check_bai_tuong_tu_act.nonce,
},
success: function(data) {
response(data);
}
});
},
minLength: 3, 
open: function(event, ui) {
$(".ui-autocomplete").addClass("check_trung");
$("<style>.ui-front{z-index: 9999!important;}</style>").appendTo("head");
},
});
});
');
}
}
add_action('admin_enqueue_scripts', 'js_check_bai_viet_tuong_tu_inline');

function auto_check_bai_tuong_tu() {
check_ajax_referer('autocomplete-nonce', 'nonce');
global $wpdb;

$title = sanitize_text_field($_GET['term']);
$results = $wpdb->get_col($wpdb->prepare("SELECT post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_title LIKE %s AND post_type = 'post'", '%' . $wpdb->esc_like($title) . '%'));

echo json_encode($results);
wp_die();
}
add_action('wp_ajax_autocomplete', 'auto_check_bai_tuong_tu');
Hỏi đáp

Bài viết mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 283
admin18/02/2024 265
admin01/02/2024 60
admin31/01/2024 56
admin28/01/2024 72
admin21/01/2024 62
admin21/01/2024 65
Chia sẻ mới nhất
admin20/02/2024 30
admin19/02/2024 283
admin18/02/2024 265
admin01/02/2024 60
admin31/01/2024 56
admin21/01/2024 65
admin21/01/2024 64
admin18/01/2024 97
admin16/01/2024 76
admin02/01/2024 96