Code gợi ý các bài viết tương tự khi viết bài mới wordpress

admin16/01/2024 270

Khi bạn viết bài mới wordpress, với số lượng bài viết nhiều có thể Bạn không biết được đã viết bài viết tương tự trước đó hay không? Đoạn code sau sẽ giúp bạn gợi ý ra các bài viết tương tự giống tiêu đề bạn nhập.

function js_check_bai_viet_tuong_tu_inline() {
if (get_current_screen()->base === 'post' && get_current_screen()->post_type === 'post') {
wp_enqueue_script('jquery-ui-autocomplete');
wp_enqueue_style('jquery-ui-autocomplete');
wp_localize_script('jquery', 'check_bai_tuong_tu_act', array('ajaxurl' => admin_url('admin-ajax.php'), 'nonce' => wp_create_nonce('autocomplete-nonce')));
wp_add_inline_script('jquery', '
jQuery(document).ready(function($) {
$("#title").autocomplete({
source: function(request, response) {
$.ajax({
url: check_bai_tuong_tu_act.ajaxurl,
dataType: "json",
data: {
action: "autocomplete",
term: request.term,
nonce: check_bai_tuong_tu_act.nonce,
},
success: function(data) {
response(data);
}
});
},
minLength: 3, 
open: function(event, ui) {
$(".ui-autocomplete").addClass("check_trung");
$("<style>.ui-front{z-index: 9999!important;}</style>").appendTo("head");
},
});
});
');
}
}
add_action('admin_enqueue_scripts', 'js_check_bai_viet_tuong_tu_inline');

function auto_check_bai_tuong_tu() {
check_ajax_referer('autocomplete-nonce', 'nonce');
global $wpdb;

$title = sanitize_text_field($_GET['term']);
$results = $wpdb->get_col($wpdb->prepare("SELECT post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_title LIKE %s AND post_type = 'post'", '%' . $wpdb->esc_like($title) . '%'));

echo json_encode($results);
wp_die();
}
add_action('wp_ajax_autocomplete', 'auto_check_bai_tuong_tu');
Hỏi đáp

Bài viết mới nhất
admin05/05/2024 133
admin05/05/2024 85
admin30/04/2024 126
admin26/03/2024 201
admin09/03/2024 569
admin20/02/2024 267
admin19/02/2024 657
admin18/02/2024 570
Chia sẻ mới nhất
admin09/03/2024 569
admin20/02/2024 267
admin19/02/2024 657
admin18/02/2024 570
admin01/02/2024 333
admin31/01/2024 274
admin21/01/2024 277
admin21/01/2024 333
admin18/01/2024 330
admin16/01/2024 270